Privacy

Privacy verklaring

De Bierbrigadier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

De Bierbrigadier

Daalakkersweg 10-22D

5641 JA  Eindhoven

+31 (0)6-43523195

info@debierbrigadier.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Bierbrigadier verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Je bent niet verplicht om jouw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, echter wanneer je dit niet doet kan je geen gebruik maken van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over je activiteiten op onze website;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij onbedoeld zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debierbrigadier.nl en wij verwijderen deze informatie.

De Bierbrigadier verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

 • Om te reageren op jouw berichten.
 • Om jouw bestelling te verwerken.
 • Voor de financiële afhandeling van jouw bestelling.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • De Bierbrigadier kan jouw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren.
 • De Bierbrigadier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Bierbrigadier neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Bierbrigadier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je kunt te allen tijde een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen door een e-mail naar info@debierbrigadier.nl te sturen, of stuur je verzoek per post naar het Bierbrigadier Hoofdkwartier.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Bierbrigadier deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht uit te kunnen voeren. De Bierbrigadier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Bierbrigadier gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De Bierbrigadier gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Bierbrigadier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per e-mail sturen naar info@debierbrigadier.nl. Indien dit niet mogelijk is, kan je een brief naar ons hoofdkwartier sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. De Bierbrigadier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Bierbrigadier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens zijn beschermd door moderne online veiligheidssystemen. Het versturen van je gegevens gebeurt gecodeerd via een beveiligde verbinding. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@debierbrigadier.nl of per post.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

De Bierbrigadier kan deze privacy verklaring wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden.

Privacy verklaring juni 2019